Regulamin Active Flow

 1. Organizatorem zajęć sportowych jest Łukasz Gałuszyński, właściciel firmy Active Flow, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Active Flow Łukasz Gałuszyński. NIP:8882732613
 2. Celem prowadzonych zajęć/treningów jest rozwój psychofizyczny i motoryczny uczestników/zawodników.
 3. Zajęcia/treningi prowadzone są przez instruktorów oraz trenerów wyznaczonych przez Active Flow.
 4. Zajęcia/treningi odbywają się w godzinach, dniach oraz lokalizacjach ustalonych przez Active Flow.
 5. Zajęcia/treningi mają charakter odpłatny z góry.
 6. Wysokość opłat oraz dane do realizacji opłat (dane do przelewu) zostaną podane do informacji uczestnika/zawodnika.
 7. Uczestnikiem/zawodnikiem zajęć/treningów może być każda osoba fizyczna, której stan zdrowia pozwala na udział w danym rodzaju zajęć/treningów.
 8. Uczestnik/zawodnik zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na zajęciach/treningu.
 9. Zajęcia/treningi odbywają się z udziałem i pod nadzorem instruktora/trenera wyznaczonego przez Active Flow.
 10. Dla uczestnika/zawodnika Active Flow, szczególnie wyróżniającego się podczas reprezentowania drużyny na terenie kraju, przewidziane są profity w postaci strojów i zniżek na treningi personalne/drużynowe:
  • zawodnik ELITE OCR (osoba mająca minimum 5 startów w roku w formule ELITE) otrzymuje strój drużynowy
  • zawodnik ELITE OCR, który w biegu formuły ELITE PRO osiągnie miejsce w TOP 3 zwolniony jest z opłat treningowych w najbliższym, nadchodzącym miesiącu
  • zawodnik OPEN OCR (osoba mająca minimum 5 startów w roku w formule OPEN) otrzymuje strój drużynowy
  • zawodnik BIEGOWY (osoba, mająca minimum 5 startów w roku w biegach zorganizowanych) otrzymuje strój drużynowy
  • zawodnik BIEGOWY, który w biegach zorganizowanych (biegi uliczne, przełajowe, terenowe, wszystkie powyżej 200 osób) osiągnie miejsce w TOP 3 – OPEN zwolniony jest z opłat treningowych w najbliższym, nadchodzącym miesiącu.
 11. Decyzję o wydaniu stroju dla uczestnika/zawodnika podejmuje Active Flow Łukasz Gałuszyński.
 12. Uczestnik/zawodnik, który otrzymał strój drużynowy, zobowiązuje się reprezentować w nim drużynę Active Flow na wydarzeniach sportowych na terenie kraju, a także poza jego granicami.
 13. Uczestnik/zawodnik drużyny, proszony jest o wpisywanie się na wszystkie eventy sportowe, podając nazwę swojej drużyny – „Active Flow”.
 14. Uczestnik/zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu miejsca, w którym prowadzone są zajęcia/treningi. W przypadku niestosowania się uczestnika/zawodnika do regulaminu miejsca zajęć/treningów, Active Flow przysługuje prawo do rozwiązania współpracy.
 15. W treningu/zajęciach może wziąć udział w pełni zdrowy uczestnik/zawodnik, u którego brak jest widocznych objawów urazu (zwichnięcie stawu, złamanie kości, opuchlizna), choroby lub przeziębienia (katar, kaszel, gorączka, wysypka).
 16. Uczestnik/zawodnik zobowiązany jest zgłaszać wszelkie okoliczności stanu zdrowia, które mogą zwiększać niebezpieczeństwo urazu, bądź stwarzać innego rodzaju zagrożenie dla zdrowia uczestnika/zawodnika lub innych osób biorących udział w treningu/zajęciach.
 17. Trener/instruktor prowadzący zajęcia/trening, zobowiązany jest do nieprzyjęcia uczestnika/zawodnika z widocznymi objawami urazu, choroby lub przeziębienia.
 18. Trener/instruktor nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe poza godzinami trwania treningu.
 19. Uczestnik/zawodnik nie wnosi ze sobą na zajęcia/treningi przedmiotów cennych. Active Flow Łukasz Gałuszyński nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas zajęć.
 20. Ze względów bezpieczeństwa i specyfikę zajęć/treningów OCR/Ninja, uczestnik/zawodnik proszony jest o nie zakładanie na zajęcia ozdób biżuteryjnych (pierścionków, łańcuszków, kolczyków, bransoletek).
 21. Uczestnik/zawodnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody przez niego wyrządzone. Nie dotyczy to normalnego zużycia sprzętu udostępnionego w toku zajęć/treningu.
 22. Uczestnik/zawodnik ma prawo do komunikacji i wyrażania własnych opinii i potrzeb w celu komfortowego i bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach/treningu.
 23. Uczestnik/zawodnik drużyny Active Flow trenuje w większości przypadków razem ze swoją drużyną, wspiera swoją drużynę i służy dobrą radą i pomocą na wspólnych treningach, imprezach i wyjazdach na eventy.
 24. Uczestnik/zawodnik drużyny Active Flow wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w sieci oraz mediach społecznościowych przez Active Flow Łukasz Gałuszyński.
 25. Wszelkie działania uczestnika/zawodnika na szkodę wizerunku klubu Active Flow, jego trenerów, sponsorów oraz zawodników są równoznaczne z wydaleniem z drużyny Active Flow.
 26. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 27. Powyższy Regulamin Active Flow określa warunki świadczenia usług przez Active Flow Łukasz Gałuszyński dla wszystkich uczestników zajęć, podopiecznych oraz reprezentantów i zawodników drużyny Active Flow.

Regulamin Active Flow Junior

 1. Organizatorem zajęć sportowych jest Łukasz Gałuszyński, właściciel firmy Active Flow, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Active Flow Łukasz Gałuszyński. NIP:8882732613
 2. Drużyna Active Flow Junior jest częścią drużyny Active Flow, której uczestnicy/zawodnicy są niepełnoletni – nie mają ukończonych 18 lat.
 3. Celem prowadzonych zajęć/treningów jest rozwój psychofizyczny i motoryczny uczestników/zawodników drużyny Active Flow Junior.
 4. Zajęcia/treningi prowadzone są przez instruktorów oraz trenerów wyznaczonych przez Active Flow.
 5. Zajęcia/treningi odbywają się w godzinach, dniach oraz lokalizacjach ustalonych przez Active Flow.
 6. Zajęcia/treningi mają charakter odpłatny z góry. W przypadku zajęć/treningów nieodpłatnych uczestnik/zawodnik i/lub opiekun prawny uczestnika/zawodnika, zostanie o tym poinformowany przez Active Flow.
 7. Wysokość opłat oraz dane do realizacji opłat (dane do przelewu) zostaną podane do informacji uczestnika/zawodnika i/lub opiekuna prawnego uczestnika/zawodnika.
 8. Uczestnikiem/zawodnikiem zajęć/treningów może być każda osoba fizyczna, której stan zdrowia pozwala na udział w danym rodzaju zajęć/treningów.
 9. Udział uczestników/zawodników w zajęciach/treningach możliwy jest tylko po wyrażeniu zgody przez opiekuna prawnego.
 10. Opiekun prawny zobowiązany jest do punktualnego dostarczenia uczestnika/zawodnika na zajęcia/trening oraz punktualnego odebrania uczestnika/zawodnika z zajęć/treningu.
 11. Uczestnik/zawodnik może samodzielnie uczęszczać na zajęcia/treningi oraz samodzielnie wracać po zajęciach/treningach tylko po pisemnym oświadczeniu opiekuna prawnego. Oświadczenie powinno zostać dostarczone do Active Flow Łukasz Gałuszyński.
 12. Zajęcia/treningi odbywają się z udziałem i pod nadzorem instruktora/trenera wyznaczonego przez Active Flow Łukasz Gałuszyński.
 13. Uczestnik/zawodnik, bądź opiekun prawny uczestnika/zawodnika, zgłasza planowaną obecność na zajęciach/treningu do godziny 22.00 dnia poprzedzającego dane zajęcia/trening. Jeżeli informacja o zajęciach/treningu pojawi się w dniu organizacji danych zajęć/treningu, nie jest konieczne zgłaszanie obecności uczestnika/zawodnika.
 14. Uczestnik/zawodnik zobowiązany jest do dostosowania stroju/obuwia do zajęć/treningów, w których bierze udział. Przykładowo będzie to obowiązkowe obuwie zmienne na salach treningowych lub strój adekwatny do warunków pogodowych w przypadku zajęć/treningów na zewnątrz.
 15. Uczestnik/zawodnik Active Flow Junior bierze udział w LIDZE ACTIVE FLOW JUNIOR, w której zdobywa punkty za uczestnictwo w treningach drużynowych, udział i osiągnięcia w zawodach oraz wykonanie dodatkowych treningów/wyzwań, zgodnie z Regulaminem Ligi Active Flow Junior.
 16. Uczestnik/zawodnik Active Flow Junior, który w ciągu dowolnego kwartału zdobędzie minimum 15 punktów w LIDZE ACTIVE FLOW JUNIOR ma prawo, raz w roku, otrzymać na własność strój drużynowy (koszulka + koszulka z długim rękawem lub koszulka + bluza).
 17. Ostateczną decyzję o wydaniu stroju dla uczestnika/zawodnika podejmuje Active Flow Łukasz Gałuszyński, na podstawie kwartalnych wyników LIGI ACTIVE FLOW JUNIOR (koniec lutego, koniec maja, koniec sierpnia, koniec listopada).
 18. Uczestnik/zawodnik, który otrzyma strój drużynowy zobowiązuje się reprezentować w nim drużynę Active Flow na wydarzeniach sportowych na terenie kraju, a także poza jego granicami.
 19. Dodatkowe elementy stroju drużynowego Active Flow, opiekun prawny uczestnika/zawodnika może nabyć odpłatnie.
 20. Po zagubieniu stroju drużynowego przez uczestnika/zawodnika, opiekun prawny uczestnika/zawodnika ma prawo do odpłatnego nabycia stroju.
 21. Uczestnik/zawodnik i/lub opiekun prawny zawodnika/uczestnika proszony jest o podanie przy zapisach na wydarzenia sportowe (OCR, ninja, biegi, siła, crossfit) nazwę drużyny – „Active Flow”.
 22. W przypadku niestosowania się uczestnika/zawodnika do poleceń instruktora/trenera, Active Flow przysługuje prawo do rozwiązania współpracy.
 23. Uczestnik/zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu miejsca, w którym prowadzone są zajęcia/treningi. W przypadku niestosowania się uczestnika/zawodnika do regulaminu miejsca zajęć/treningów, Active Flow przysługuje prawo do rozwiązania współpracy.
 24. W treningu/zajęciach może wziąć udział w pełni zdrowy uczestnik/zawodnik, u którego brak jest widocznych objawów urazu (zwichnięcie stawu, złamanie kości, opuchlizna), choroby lub przeziębienia (katar, kaszel, gorączka, wysypka).
 25. Opiekun prawny uczestnika/zawodnika i/lub sam uczestnik/zawodnik zobowiązany jest zgłaszać wszelkie okoliczności stanu zdrowia, które mogą zwiększać niebezpieczeństwo urazu, bądź stwarzać innego rodzaju zagrożenie dla zdrowia uczestnika/zawodnika lub innych osób biorących udział w treningu/zajęciach.
 26. Trener/instruktor prowadzący zajęcia/trening, zobowiązany jest do nieprzyjęcia uczestnika/zawodnika z widocznymi objawami urazu, choroby lub przeziębienia.
 27. Trener/instruktor nie ponosi odpowiedzialności za urazy jakie uczestnik/zawodnik odniósł poza godzinami trwania zajęć.
 28. Uczestnik/zawodnik nie wnosi ze sobą na zajęcia/treningi przedmiotów cennych. Active Flow Łukasz Gałuszyński nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas zajęć.
 29. Ze względów bezpieczeństwa i specyfikę zajęć/treningów OCR/Ninja, uczestnik/zawodnik zobowiązany jest nie zakładać na zajęcia ozdób biżuteryjnych (pierścionków, łańcuszków, kolczyków, bransoletek).
 30. Opiekun prawny uczestnika/zawodnika ponosi odpowiedzialność materialną za szkody przed niego wyrządzone. Nie dotyczy to normalnego zużycia sprzętu udostępnionego w toku zajęć/treningu.
 31. Opiekun prawny uczestnika/zawodnika Active Flow Junior wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w sieci oraz mediach społecznościowych przez Active Flow Łukasz Gałuszyński.
 32. Wszelkie działania opiekuna prawnego i/lub uczestnika/zawodnika na szkodę wizerunku klubu Active Flow, jego trenerów, sponsorów oraz zawodników są równoznaczne z wydaleniem z drużyny Active Flow.
 33. Uczestnik/zawodnik ma prawo do komunikacji i wyrażania własnych opinii i potrzeb w celu komfortowego i bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach/treningu.
 34. W razie dobrowolnej rezygnacji uczestnika/zawodnika z dalszego uczestnictwa w zajęciach/treningach, koszt niewykorzystanych środków na karnecie przepada. W przypadku uzasadnionych wydarzeń losowych, ważność karnetu może zostać przedłużona lub zwrócona. Ostateczną decyzję o przedłużeniu bądź zwróceniu niewykorzystanych środków podejmuje Active Flow Łukasz Gałuszyński.
 35. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 36. Powyższy Regulamin Active Flow Junior określa warunki świadczenia usług przez Active Flow Łukasz Gałuszyński dla wszystkich niepełnoletnich uczestników zajęć, podopiecznych oraz reprezentantów i zawodników drużyny Active Flow Junior.

Regulamin Ligi Active Flow Junior

 1. Liga Active Flow Junior (zwana dalej „Ligą”) to zabawa dla uczestników/zawodników drużyny Active Flow Junior, od rocznika 2008 i młodszych, którzy posiadają wykupione aktywne karnety.
 2. Liga na sezon 2024 startuje dnia 01.12.2023, a kończy się dnia 30.11.2024 włącznie.
 3. Każdy uczestnik/zawodnik Active Flow Junior bierze udział w Lidze i zdobywa punkty za uczestnictwo w treningach drużynowych i/lub zawodach oraz w dodatkowych wyzwaniach, o których zostanie wcześniej poinformowany.
 4. W klasyfikacji Ligi nie ma podziału na kategorie wiekowe ani płeć uczestników.
 5. Rodzice i opiekunowie proszeni są o udostępnienie informacji dzieciom oraz zachęcenie dzieci do zdrowej i uczciwej zabawy/rywalizacji.
 6. Punkty w Lidze można zdobywać na trzy sposoby:
  1. PUNKTY – ZAWODY:
   • udział w zawodach i ich ukończenie – 1pkt
   • miejsca 1-3 w zawodach w swojej kategorii wiekowej – 2pkt
   • miejsca 4-5 w zawodach w swojej kategorii wiekowej – 1pkt
   • mnożnik x3 – MP/ME/MŚ

   UWAGA:

   • Dotyczy tylko zawodów sportowych, które są oznaczone w grafiku Active Flow Junior.
   • Dotyczy tylko zawodów sportowych, w których zawodnik/zawodniczka reprezentuje drużynę Active Flow, czyli:
    • wpisany/wpisana jest w zawodach sportowych jako zawodnik drużyny Active Flow
    • bierze udział w zawodach sportowych w stroju drużynowym Active Flow
    • staje na podium z flagą i/lub w stroju drużynowym Active Flow (jeżeli pozwalają warunki pogodowe)
    • w mediach społecznościowych (jeżeli takowe prowadzi) oznacza drużynę Active Flow
   • Dopuszcza się możliwość zgłaszania sugestii zawodów punktowanych (do wiadomości prywatnej trenera), pod poniższymi warunkami:
    • zawody dotyczą dyscyplin biegowych, OCR lub ninja
    • zawody są ogólnodostępne dla wszystkich uczestników
    • zawody zgłoszone są najpóźniej do soboty tygodnia poprzedzającego event (tak, aby można je było oznaczyć w grafiku)
    • zapisy na zawody nie są jeszcze zamknięte lub istnieje możliwość zapisu na miejscu

    Ostateczną decyzję o akceptacji sugerowanego eventu podejmuje trener.

  2. PUNKTY – TRENINGI DRUŻYNOWE ACTIVE FLOW JUNIOR:
   • udział w 2 treningach w tygodniu – 1pkt
   • udział w 3 lub więcej treningach w tygodniu – 2pkt

   UWAGA:

   • Tydzień treningowy zaczyna się w poniedziałek, a kończy w niedzielę. Ograniczone jest to ramami pełnego miesiąca. Oznacza to, że jeżeli miesiąc kończy się w środku tygodnia to dzieli się go na dwa, czyli część tygodnia punktuje na stary miesiąc, a druga część na nowy miesiąc.
   • Trening Personalny z trenerem drużyny Active Flow również wchodzi w rangę treningu drużynowego.
  3. PUNKTY – DODATKOWE:
   • 1x w tygodniu WYBIEGANIE (dodatkowe) minimum 6km – 2014 i starsi, minimum 4km – 2015 i młodsi. WYBIEGANIE musi być potwierdzone na zegarku lub w aplikacji smartfonu – 1pkt
   • Ewentualne dodatkowe wyzwania w miesiącu, ogłaszane są przez trenera Active Flow.

   UWAGA:

   • WYBIEGANIE jest DODATKOWE, co oznacza, że punktowane jest jedynie wtedy, gdy w ciągu bieżącego tygodnia, zawodnik/zawodniczka uczestniczył lub będzie uczestniczyć w minimum jednym treningu drużynowym.
   • WYBIEGANIE dodatkowe NIE JEST treningiem drużynowym. Może być przeprowadzone w inny, dowolny sposób, w tygodniu treningowym od poniedziałku do niedzieli.
 7. Klasyfikacja Ligi jest kilkuetapowa:
  • Co miesiąc wyłonienie TOP 10 najaktywniejszych zawodników/zawodniczek.
  • Co kwartał (3 miesiące) nagrodzenie TOP 7 najaktywniejszych zawodników/zawodniczek.
  • Na koniec sezonu 2024 nagrodzenie TOP 5 najaktywniejszych zawodników/zawodniczek.

  UWAGA:

  • Jeżeli kilkoro zawodników/zawodniczek posiada na koniec miesiąca/kwartału/sezonu taką samą liczbę punktów, to lista TOP 10/7/5 może zostać odpowiednio powiększona.

Pliki do pobrania