Regulamin Uczestnika Zajęć

1.Organizatorem zajęć sportowych jest Łukasz Gałuszyński, właściciel firmy Active Flow, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Active Flow Łukasz Gałuszyński. NIP:8882732613
2.Celem prowadzonych zajęć/treningów jest rozwój psychofizyczny/motoryczny uczestników, zawodników.
3.Zajęcia/treningi prowadzone są przez instruktorów oraz trenerów wyznaczonych przez Active Flow.
4.Zajęcia/treningi odbywają się w godzinach, dniach oraz lokalizacjach ustalonych przez Active Flow.
5.Zajęcia/treningi mają charakter, z góry, odpłatny.
6.Wysokość opłat oraz dane do realizacji opłat(dane do przelewu) zostaną podane do informacji uczestnika/zawodnika.
7.Uczestnikiem/zawodnikiem zajęć/treningów może być każda osoba fizyczna, której stan zdrowia pozwala na udział w danym rodzaju zajęć/treningów.
8.Uczestnik/zawodnik zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na zajęciach/treningu.
9.Zajęcia/treningi odbywają się z udziałem i pod nadzorem instruktora/trenera.
10.Uczestnik/zawodnik otrzymuje strój drużynowy, w którym zobowiązuje się reprezentować drużynę Active Flow na wydarzeniach sportowych na terenie kraju, a także poza jego granicami.
11.Decyzję o wydaniu stroju dla uczestnika/zawodnika podejmuje Active Flow.
12.Uczestnik/zawodnik drużyny zapisuje się na wszystkie eventy sportowe podając nazwę swojej drużyny – „Active Flow”.
13.Uczestnik/zawodnik, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu miejsca, w którym prowadzone są zajęcia/treningi. W przypadku systematycznego niestosowania się uczestnika/zawodnika do regulaminu miejsca zajęć/treningów, Active Flow przysługuje prawo do rozwiązania współpracy/umowy.
14.W treningu/zajęciach może wziąć udział w pełni zdrowy uczestnik/zawodnik, u którego brak jest widocznych objawów urazu(zwichnięcie stawu, złamanie kości, opuchlizna), choroby lub przeziębienia (katar, kaszel, gorączka, wysypka).
15.Uczestnik/zawodnik, zobowiązany jest zgłaszać wszelkie okoliczności stanu zdrowia, które mogą zwiększać niebezpieczeństwo urazu, bądź stwarzać innego rodzaju zagrożenie dla zdrowia uczestnika/zawodnika lub innych osób biorących udział w treningu/zajęciach.
16.Trener/instruktor prowadzący zajęcia/trening, zobowiązany jest do nieprzyjęcia uczestnika/zawodnika z widocznymi objawami urazu lub/i choroby/przeziębienia.
17.Trener/instruktor nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe poza godzinami trwania treningu.
18.Uczestnik/zawodnik nie wnosi ze sobą na zajęcia/treningi przedmiotów cennych. Active Flow Łukasz Gałuszyński nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas zajęć.
19.Ze względów bezpieczeństwa i specyfikę zajęć/treningów OCR/Ninja, uczestnik/zawodnik zobowiązany jest nie zakładać na zajęcia ozdób biżuteryjnych tj. pierścionków, łańcuszków, kolczyków, bransoletek.
20.Uczestnik/zawodnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody przez niego wyrządzone. Nie dotyczy to normalnego zużycia sprzętu udostępnionego w toku zajęć/treningu.
21.Uczestnik/zawodnik ma prawo i/lub zobowiązany jest do komunikacji i wyrażania własnych opinii/potrzeb w celu komfortowego i bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach/treningu.
22.Uczestnik/zawodnik drużyny Active Flow trenuje w większości przypadków razem ze swoją drużyną, wspiera swoją drużynę i służy dobrą radą i pomocą na wspólnych treningach, imprezach i wypadach na eventy.
23.Uczestnik/zawodnik drużyny Active Flow wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w sieci oraz mediach społecznościowych przez Active Flow Łukasz Gałuszyński.
24.Dla uczestnika/zawodnika Active Flow, szczególnie wyróżniającego się podczas reprezentowania drużyny na terenie kraju przewidziane są profity w postaci strojów i zniżek na treningi personalne/drużynywe:
– zawodnik ELITE OCR (osoba mająca minimum 6 startów w roku w formule ELITE) otrzymuje strój drużynowy
– zawodnik ELITE OCR, który w biegu formuły ELITE PRO osiągnie miejsce w TOP 5 zwolniony jest z opłat treningowych w najbliższym, nadchodzącym miesiącu
– zawodnik, który w biegach zorganizowanych (biegi uliczne, przełajowe, terenowe) osiągnie miejsce w TOP 5 – OPEN zwolniony jest z opłat treningowych w najbliższym, nadchodzącym miesiącu
25.Wszelkie działania uczestnika/zawodnika na szkodę wizerunku klubu Active Flow, jego trenerów, sponsorów oraz zawodników są równoznaczne z wydaleniem z drużyny Active Flow.
26.W sprawach nieuregulowanych powyższym „Regulaminem” obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
27.Powyższy „Regulamin” określa warunki świadczenia usług przez Active Flow Łukasz Gałuszyński.

 

 

Regulamin Niepełnoletniego Uczestnika Zajęć

1.Organizatorem zajęć sportowych jest Łukasz Gałuszyński, właściciel firmy Active Flow, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Active Flow Łukasz Gałuszyński. NIP:8882732613
2.Celem prowadzonych zajęć/treningów jest rozwój psychofizyczny uczestników, zawodników.
3.Zajęcia/treningi prowadzone są przez instruktorów oraz trenerów wyznaczonych przez Active Flow.
4.Zajęcia/treningi odbywają się w godzinach, dniach oraz lokalizacjach ustalonych przez Active Flow.
5.Zajęcia/treningi mają charakter, z góry, odpłatny. W przypadku zajęć/treningów nieodpłatnych uczestnik/zawodnik lub/i opiekun prawny uczestnika/zawodnika niepełnoletniego, zostanie o tym poinformowany przez Active Flow.
6.Wysokość opłat oraz dane do realizacji opłat(dane do przelewu) zostaną podane do informacji uczestnika/zawodnika lub/i opiekuna prawnego uczestnika/zawodnika niepełnoletniego.
7.Uczestnikiem/zawodnikiem zajęć/treningów może być każda osoba fizyczna, której stan zdrowia pozwala na udział w danym rodzaju zajęć/treningów.
8.Udział uczestników/zawodników niepełnoletnich w zajęciach/treningach możliwy jest tylko po wyrażeniu zgody przez opiekuna prawnego.
9.Opiekun prawny zobowiązany jest do punktualnego dostarczenia niepełnoletniego uczestnika/zawodnika na zajęcia/trening oraz punktualnego odebrania uczestnika/zawodnika z zajęć/treningu.
10.Niepełnoletni uczestnik/zawodnik może samodzielnie uczęszczać na zajęcia/treningi oraz samodzielnie wracać po zajęciach/treningach tylko po pisemnym oświadczeniu opiekuna prawnego. Oświadczenie powinno zostać dostarczone do Active Flow Łukasz Gałuszyński.
11.Zajęcia/treningi odbywają się z udziałem i pod nadzorem instruktora/trenera.
12.Obecność na zajęciach/treningu, uczestnik/zawodnik bądź opiekun prawny uczestnika/zawodnika niepełnoletniego, zgłasza do godziny 22.00 dnia poprzedzającego dane zajęcia/trening. Jeżeli informacja o zajęciach/treningu pojawi się w dniu organizacji danych zajęć/treningu, nie jest konieczne zgłaszanie obecności uczestnika/zawodnika.
13.Uczestnik/zawodnik zobowiązany jest do dostosowania stroju/obuwia do zajęć/treningów, w których bierze udział.
Przykładowo będzie to obowiązkowe obuwie zmienne na salach treningowych lub strój adekwatny do warunków pogodowych w przypadku zajęć/treningów na zewnątrz.
14.Niepełnoletni uczestnik/zawodnik otrzymuje strój drużynowy, w którym zobowiązuje się brać udział w zajęciach/treningach oraz reprezentować drużynę Active Flow na wydarzeniach sportowych na terenie kraju, a także poza jego granicami.
15.Decyzję o wydaniu stroju dla uczestnika/zawodnika niepełnoletniego podejmuje Active Flow.
16.Uczestnik/zawodnik niepełnoletni posiada strój do czasu przynależności do drużyny/klubu Active Flow. W momencie zakończenia/rozwiązania współpracy/umowy z Active Flow, uczestnik/zawodnik zobowiązany jest zwrócić strój drużynowy.
17.Zawodnik/uczestnik lub/i opiekun prawny niepełnoletniego zawodnika/uczestnika podaje przy zapisach na wydarzenia sportowe (OCR, ninja, biegi, siła, crossfit) nazwę drużyny – „Active Flow”.
18.Rozwiązanie współpracy/umowy może nastąpić w każdej chwili za porozumieniem stron lub samoistnie po 60 dniach od ostatniej obecności uczestnika/zawodnika niepełnoletniego na zajęciach/treningu.
19.W przypadku systematycznego niestosowania się uczestnika/zawodnika niepełnoletniego do poleceń instruktora/trenera, Active Flow przysługuje prawo do rozwiązania współpracy/umowy.
20.Uczestnik/zawodnik, w tym niepełnoletni, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu miejsca, w którym prowadzone są zajęcia/treningi. W przypadku systematycznego niestosowania się uczestnika/zawodnika, w tym niepełnoletniego, do regulaminu miejsca zajęć/treningów, Active Flow przysługuje prawo do rozwiązania współpracy/umowy.
21.W treningu/zajęciach może wziąć udział w pełni zdrowy uczestnik/zawodnik, u którego brak jest widocznych objawów urazu(zwichnięcie stawu, złamanie kości, opuchlizna), choroby lub przeziębienia (katar, kaszel, gorączka, wysypka).
22.Opiekun prawny niepełnoletniego zawodnika/uczestnika oraz/lub sam zawodnik/uczestnik, zobowiązany jest zgłaszać wszelkie okoliczności stanu zdrowia, które mogą zwiększać niebezpieczeństwo urazu, bądź stwarzać innego rodzaju zagrożenie dla zdrowia uczestnika/zawodnika lub innych osób biorących udział w treningu/zajęciach.
23.Trener/instruktor prowadzący zajęcia/trening, zobowiązany jest do nieprzyjęcia uczestnika/zawodnika z widocznymi objawami urazu lub/i choroby/przeziębienia.
24.Trener/instruktor nie ponosi odpowiedzialności za urazy jakie uczestnik/zawodnik odniósł poza godzinami trwania zajęć.
25.Uczestnik/zawodnik nie wnosi ze sobą na zajęcia/treningi przedmiotów cennych. Active Flow Łukasz Gałuszyński nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas zajęć.
26.Ze względów bezpieczeństwa i specyfikę zajęć/treningów OCR/Ninja, uczestnik/zawodnik zobowiązany jest nie zakładać na zajęcia ozdób biżuteryjnych tj. pierścionków, łańcuszków, kolczyków, bransoletek.
27.Opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika/zawodnika ponosi odpowiedzialność materialną za szkody przez niego celowo wyrządzone. Nie dotyczy to normalnego zużycia sprzętu udostępnionego w toku zajęć/treningu.
28.Opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika/zawodnika drużyny Active Flow wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w sieci oraz mediach społecznościowych przez Active Flow Łukasz Gałuszyński.
29.Active Flow Łukasz Gałuszyński roszczy sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku reprezentowania przez niepełnoletniego uczestnika/zawodnika innej drużyny/klubu OCRowego/Ninja.
30.Wszelkie działania, opiekuna prawnego lub/i uczestnika/zawodnika, na szkodę wizerunku klubu Active Flow, jego trenerów, sponsorów oraz zawodników są równoznaczne z wydaleniem z drużyny Active Flow.
31.Uczestnik/zawodnik ma prawo i/lub zobowiązany jest do komunikacji i wyrażania własnych opinii/potrzeb w celu komfortowego i bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach/treningu.
32.W sprawach nieuregulowanych powyższym „Regulaminem” obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
33.Powyższy „Regulamin” określa warunki świadczenia usług przez Active Flow Łukasz Gałuszyński.